Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

regulamin szkoły

REGULAMIN 

SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 30 

SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO 

 

ROZDZIAŁ I 

Organizacja pracy szkoły 

 

 

 1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września i trwa do 31 sierpnia. 

 1. Rok szkolny obejmuje : 

      a) okres, w którym prowadzone są zajęcia dydaktyczne, 

 1. wakacje zimowe, letnie oraz przerwy świąteczne. 

 1. Szczegółową organizację roku szkolnego – terminy ferii świątecznych zimowych  
  i wiosennych, inne dni wolne od zajęć dydaktycznych, dodatkowe dni zajęć lekcyjnych 
  - ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.  

 1. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno - wychowawczą w godzinach ustalonych  
  w planie lekcyjnym i planie zajęć dodatkowych. 

 1. Godziny prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz pracy świetlicy, sekretariatu, bufetu ustala dyrektor szkoły. 

 1. Rodzice zgłaszają swoje wnioski i uwagi związane z funkcjonowaniem szkoły bezpośrednio do dyrektora szkoły lub do Rady Rodziców. Po ich rozpatrzeniu Rada Rodziców wnioskuje do dyrektora szkoły o podjęcie stosownych decyzji. 

 1. Indywidualne sprawy dotyczące uczniów i problemów wychowawczo- dydaktycznych rodzice załatwiają z wychowawcą klasy i nauczycielami przedmiotów. 

 

II 

 

 1. Szczegółowe kryteria oceny  zachowania  określa regulamin ustalania oceny  zachowania. 

 1. Regulamin ustalania oceny  zachowania winien być podany do wiadomości publicznej najpóźniej w pierwszym tygodniu roku szkolnego. 

 1. Należy wyraźnie oddzielić sprawy związane z zachowaniem ucznia od jego wyników  
  w nauce. 

 1. Oceny semestralne i roczne wystawione przez nauczycieli oraz oceny z zachowania wystawione przez wychowawców klas są przedstawiane Radzie Pedagogicznej  
  na specjalnie w tym celu zwołanych posiedzeniach. 

 1. Okresem zaliczeniowym jest rok szkolny. 

 1. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania określa załącznik do statutu szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

Finansowe zasady działalności szkoły 

 

 

 1. Czesne i inne opłaty pobierane są w celu pokrycia kosztów działalności szkoły. 

 1. Wysokość czesnego oraz innych opłat ustala Zarząd SKT nr 77  STO na podstawie preliminarza wydatków przedstawionego przez dyrektora szkoły. 

 

II 

 

 1. Rodzice zobowiązania są wpłacać czesne oraz inne opłaty z góry, nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca. 

 1. Opóźnienie we wniesieniu czesnego lub innej opłaty powoduje konieczność zapłacenia kary w wysokości ustawowych odsetek od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia. 

 1. O wysokości opłaty wpisowej oraz wysokości czesnego, a ponadto o wysokości opłat dodatkowych na dany rok szkolny Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 77 STO informuje opiekunów za pośrednictwem strony internetowej www.astronautow.eu – zakładka: informacje podstawowe, oraz za pośrednictwem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły, w terminie nie późniejszym, niż na 6 miesięcy przed rozpoczęciem roku szkolnego w przypadku wysokości wpisowego i na jeden miesiąc w przypadku czesnego. 

 1. 53,85% opłaty wpisowej, ustalonej przez SKT nr 77 STO na dany rok szkolny  
  i wpłaconej przez opiekunów dziecka SKT nr 77 STO przeznaczy na remont utrzymanie istniejących obiektów szkolnych, z których dziecko będzie korzystać  
  w czasie pobierania nauki (w szczególności boiskom bieżnia, sprzęty sportowe) oraz na zakup sprzętów i akcesoriów szkolnych (w szczególności ławki, krzesła, materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne itp.). Część opłaty wpisowej, określona w zdaniu pierwszym niniejszego punktu jest bezzwrotna. 

 1. 46,15 % opłaty wpisowej, ustalonej przez Samodzielne Koło Terenowe nr 77 STO  
  na dany rok szkolny, przeznacza się na pokrycie corocznych kosztów administracyjnych w planowanym okresie uczęszczania dziecka do szkoły. 

 

III 

 

 1. W przypadku rezygnacji Opiekuna/ów dziecka z jego nauki w Społecznej Szkole Podstawowej nr 30 STO zwrotowi podlega część opłaty wpisowej, określona procentowo w pkt 3.2 działu II proporcjonalnie do okresu pozostającego do ukończenia szkoły,  
  w wysokości wynikającej z pkt. 3.2 za każdy nie rozpoczęty rok nauki. Wypłata następuje na rachunek bankowy Opiekuna/ów, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia przez nich na piśmie stosownego wniosku. Wniosek należy złożyć  
  w terminie 2 miesięcy. 

 1. Inne opłaty, jak czesne oraz opłaty dodatkowe nie podlegają zwrotowi.  

 1. W przypadku usunięcia Ucznia ze szkoły, czesne oraz opłaty dodatkowe nie podlegają zwrotowi. 

 1. Procedurę egzekwowania zaległości przez Samodzielne Koło Terenowe nr 77 STO określa umowa o świadczenie usługi edukacyjnej (kształcenie dziecka ) 

 

IV 

 

 1. Za uczestnictwo w imprezach pozaszkolnych (teatr, kino, wycieczki, obozy itp.) uczniowie wnoszą osobne opłaty. 

 

ROZDZIAŁ III 

Zasady kultury współżycia i porządku szkolnego 

 

 

 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej powinni: 

 1. szanować innych członków społeczności szkolnej, 

 1. stosować się do zasad dobrego wychowania,  

 1. dążyć do współpracy z innymi, 

 1. wykazywać zainteresowanie pracą szkoły, 

 1. właściwie reprezentować szkołę na zewnątrz, 

 1. szanować własność szkolną, a także prywatną, 

 1. dbać o utrzymanie porządku. 

 

II 

 

 1. Zasady organizacji i pracy na prowadzonych przez siebie lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych ustala prowadzący zajęcia. 

 1. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej, świetlicy, pracowni przedmiotowych, gabinetu lekarskiego oraz stołówki określają wewnętrzne regulaminy. 

 1. W szkole obowiązuje następujący rozkład dzwonków: 

 

8:30 - 9:15 

9:25 - 10:10 

10:20 - 11:05 

11:15 - 12:00 

12:10 - 12:55 

13:15 - 14:00  

14:20 - 15:05 

15:15 - 16:00 

16:10 - 16:55 

16:55 - 17:30 

 

ROZDZIAŁ IV 

Uczniowie 

 

 

 1. Prawa i obowiązki uczniów określa Statut SSP nr 30 STO. 

 1. Nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia czuwa Parlament Szkolny jako reprezentacja uczniów  lub powołany  Rzecznik Praw Ucznia. 

 

II 

 

 1. Dla uczniów wyróżniających się przewidziano następujące nagrody: 

 1. pochwała przez wychowawcę w obecności  klasy, 

 1. pochwała przez dyrektora szkoły na spotkaniu wszystkich uczniów szkoły w obecności nauczycieli, 

 1. list pochwalny do rodziców, 

 1. przyznanie dorocznej nagrody " OLEK " na koniec roku szkolnego. 

 1. W stosunku do uczniów naruszających postanowienia Statutu SSP nr 30 oraz Regulaminu Szkoły wyciągane będą następujące konsekwencje: 

 1. upomnienie ustne 

 1. uwaga w zeszycie korespondencji z rodzicami, 

 1. nagana udzielona przez dyrektora szkoły, 

 1. usunięcie ze szkoły. 

 1. Uczniowie, którzy swym zachowaniem krzywdzą innych są zobowiązani do poprawy  
  i zadośćuczynienia. 

 1. Uczniowie, którzy niszczą własność szkolną lub prywatną są zobowiązani do naprawienia szkody. 

 1. Sprawy sporne, po wyczerpaniu innych możliwości rozstrzyga Sąd SSP, w skład którego wchodzą przedstawiciele nauczycieli i uczniów. 

 

ROZDZIAŁ V 

Nauczyciele 

 

 1. Prawa i obowiązki nauczyciela określa Statut SSP nr 30 STO. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Przepisy końcowe 

 

 

 1. W sprawach dotyczących procesu dydaktycznego i wychowawczego, a nie objętych przepisami Regulaminu, decyduje Rada Pedagogiczna i dyrektor szkoły. 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd Koła STO, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Parlament Szkolny i Radę Rodziców .  

 

Warszawa, 01.09.2012 r. 

 

Załącznik: 

 

 1. Procedury lekcyjne

 1. dzwonek rozpoczynający lekcję jest dla uczniów sygnałem do natychmiastowego udania się do sali lekcyjnej i przygotowania się do mającej nastąpić lekcji, 

 1. uczeń spóźniony siada w ławce, a usprawiedliwia się dopiero po zakończeniu lekcji, 

 1. uczeń podczas lekcji nie je i nie żuje gumy, nie trzyma na ławce kanapek, butelek z napojami, innych artykułów spożywczych, 

 1. uczeń jest zobowiązany do wyłączenia telefonu komórkowego na czas lekcji, 

 1. lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela, 

 1. klasa jest zobowiązana do zostawienia sali po zajęciach w porządku, 

 1. w przypadku istniejącego nieładu i bałaganu w sali nauczyciel jest zobowiązany do nakazania natychmiastowego zaprowadzenia porządku oraz ma prawo do zadania dodatkowej pracy domowej, 

 1. lekcja, na której jest zastępstwo za nieobecnego nauczyciela jest tak samo ważną lekcją, a nauczyciel prowadzący ma prawo prowadzić lekcję z przedmiotu, który jest w planie lub lekcję z własnego przedmiotu, 

 1. jeżeli zastępstwo jest zapowiedziane co najmniej w dniu poprzedzającym lekcję, uczniowie są zobowiązani przygotować się do odpowiedniej lekcji. 

 

 1. Procedury inne niż lekcyjne

 1. rodzice są zobowiązani przekazywać usprawiedliwienia nieobecności w formie pisemnej – w dzienniczku korespondencji lub na kartce. Szkoła nie honoruje usprawiedliwień, przesyłanych sms; 

 1. uczniowie są zobowiązani do przychodzenia do szkoły w stroju stosownym, 

 1. uczniowie mają obowiązek zmiany obuwia w czasie od 1 listopada do pierwszego dnia wiosny; obowiązek ten jest podyktowany koniecznością utrzymania podłóg w czystości, a co za tym idzie lepszymi warunkami pracy, 

 1. uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły nie trzymając rąk w kieszeniach, 

 1. do szkoły nie wolno przynosić żadnych niebezpiecznych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia członków społeczności szkolnej, 

 1. uczeń korzysta z sanitariatów w sposób zgodny z normami społecznymi, 

 1. w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły.