KUL

KUL - zajęcia w klasach ósmych w ramach planu lekcji.

Ich celem jest przygotowanie naszych uczniów do świadomego, krytycznego i - na miarę możliwości - twórczego uczestnictwa w kulturze i odbioru różnorakich tekstów kultury. W zamierzeniu autorów zajęcia te łączą wiadomości i treści poruszane zwykle osobno na poszczególnych lekcjach; mają integrować literaturę, historię, historię sztuki, muzykę, film, teatr, elementy kulturoznawstwa i antropologii. Ważnym ogniwem są również regularne wizyty w teatrze, w muzeach, a także projekcje filmowe połączone z dyskusją.