Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

regulamin sali gimnastycznej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ.

 1. Sala gimnastyczna przeznaczona jest do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych.

 

 1. Opiekę nad salą podczas zajęć powierza się nauczycielom wychowania fizycznego oraz innym nauczycielom prowadzącym zajęcia.

 

 1. W sali gimnastycznej mogą znajdować się grupy ćwiczące tylko pod opieką nauczyciela, instruktora lub prowadzącego zajęcia.

 

 1. Opuszczenie Sali gimnastycznej w czasie zajęć może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela.

 

 1. Sprzęt i urządzenia znajdujące się na sali mogą być używane wyłącznie pod kierunkiem prowadzącego zajęcia nauczyciela lub instruktora. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń należy natychmiast zgłaszać opiekunowi.

 

 1. Za umyślne uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu sportowego odpowiedzialność finansową ponosi sprawca.

 

 1. Korzystający z sali gimnastycznej przygotowują  się do zajęć w szatni, pozostawiając ubranie i obuwie w należytym porządku. Przebieranie w sali jest zabronione.

 

 1. Za rzeczy wartościowe pozostawione przez ćwiczących w szatni prowadzący zajęcia nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności.

 

 1. Korzystający z sali zobowiązani są:
 • Dbać o porządek w sali gimnastycznej,
 • Nie niszczyć sprzętu i urządzeń,
 • Bezwzględnie przestrzegać poleceń nauczyciela,
 • Dbać o porządek w szatni.

 

 1. Inne sprawy dotyczące Sali gimnastycznej nie ujęte w niniejszym regulaminie leżą w gestii dyrekcji szkoły.