Społeczna Szkoła Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

wszystko, co trzeba wiedzieć o Szkolnej Organizacji Pozarządowej

 

Statut Szkolnej Organizacji Pozarządowej

z poprawkami z dn. 9.10.2017 r.

§1

 

 

 

 1. Nazwa organizacji -„Szkolne Rewolucje”.

 2. Siedzibą organizacji „Szkolne Rewolucje” jest Społeczna Szkoła Podstawa nr 30.

 3. Teren działania - Społeczna Szkoła Podstawa nr 30.

 

 

 

§2

 

 

 

 1. Cel organizacji to działanie na rzecz szkoły i praw ucznia.

 2. SzOP może współpracować z innymi organami szkoły.

 

 

 

§3

 

 

 

 1. Do szkolnej organizacji pozarządowej może się zapisać każdy uczeń Społecznej Szkoły Podstawowej nr 30.

 2. Do obowiązków członka organizacji należy przedstawienie na walnym zebraniu swojego planu działania w ramach SzOP oraz pomoc w realizacji celów SzOP.

 3. O usunięciu kogoś ze szkolnej organizacji pozarządowej może zdecydować walne zebranie SzOP. Umotywowany wniosek o usunięciu kogoś z SzOP może złożyć każdy członek społeczności szkolnej.

 4. Jak ktoś jest wyrzucony nie może powrócić.

 

§4

 

 

 

 1. Władze:

 

 1. walne zebranie wszystkich członków SzOP – zwoływane przez przewodniczącego i przewodniczącą minimum raz w roku.

 2. na zebraniu wybiera się przewodniczącego i przewodniczącą oraz sekretarza i sekretarkę, a także ustala się plan pracy na cały rok szkolny i zakres obowiązków nowo wybranych władz;

 

Jeśli nie ma kandydata z którejś płci, to jest wybierana tylko jedna osoba na stanowisko (przewodniczący lub przewodnicząca, sekretarz lub sekretarka).

 

 1. przewodniczący, przewodnicząca, sekretarz i sekretarka kierują pracami SzOP zgodnie z wytycznymi ustalonymi na walnym zebraniu.

 2. kadencja trwa rok szkolny.

 

§5

 

 

 

 1. Wszelkie uchwały są podejmowane w sposób demokratyczny (większością głosów).